Keresés:
GDPR

GDPR

Adatvédelmi Portfólió

Napjainkban az információbiztonság vált a legfontosabb biztonsági/védelmi kérdéssé a szervezetek üzleti folyamataiban.

Az adatvédelmi kultúra csak lassan képes felzárkózni a robbanásszerű technológiai lehetőségekhez és a velük járó kihívásokhoz. Az olyan kérdésekre sem könnyű választ találni, hogy egy szervezeten belül ki az adatkezelő, ki az adatfeldolgozó, mi számít személyes adatnak, mi az információ forrása. A helyzet pedig egyre összetettebbé válik, ha vizsgálni kezdjük, hogy van-e jogalapja az adatkezelésnek, érvényesül-e a folyamatokban a célhoz kötött adatkezelés elve, az adatkezelésben érintettek megfelelően vannak-e tájékoztatva, illetve a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően került-e továbbításra az adat külföldre.

Az információ védelme mára olyan sokrétű szakterületté vált, melyben a problémák megelőzése, elhárítása és jogszabályi megfelelése külön erre specializálódott szakértelmet követeli meg

Compliance

A személyes adatokat kezelő szervezeteknek meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak, azaz „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” (továbbiakban Infotv.) rendelkezése alapján kezelhetik a személyes adatokat. Emellett az Európai Unió kihirdette az új uniós adatvédelmi szabályozást, az „Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét” (Továbbiakban: GDPR). Az Európai Uniós szabályozás hazánkban is kötelezően alkalmazandó. A szabályozás a gyakorlatban 2018. májusában lép életbe, a személyes adatokat kezelő szervezeteknek az új, egységes követelmények teljesítésére való felkészülést azonban már most ajánlott elkezdeni.

A szabályozásoknak való megfelelés azért is fontos, mert a GDPR rendelkezései szerint a független Felügyeleti Hatóság vizsgálatot folytathat, figyelmeztetheti az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy az adatkezelési tevékenysége sérti a rendelet előírásait. Továbbá utasíthatja az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót, hogy adatkezelési műveleteit hozza összhangba a rendelet előírásaival (meghatározott módon és határidőn belül). Amennyiben az adatkezelés nem az említett rendeletek szerint történik, a Felügyeleti Hatóság ellenőrzése során adatvédelmi szabálytalanságról tesz jelentést és utasítja az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót, hogy az érintettet tájékoztassa. A Felügyeleti Hatóság jogköréből adódóan, átmenetileg vagy akár véglegesen korlátozhatja az adatkezelést. A személyes adatokat kezelő szervezeteknél nem-megfelelőség esetén a jelenleg is érvényben levő Infotv. szerint az Adatvédelmi Hatóság által kiszabható közigazgatási bírság terjedelme 100.000 – 20.000.000 Ft. A GDPR-ban foglaltak szerint a Felügyeleti Hatóság által kiszabható közigazgatási bírság mértéke akár 20.000.000 EUR, vagy az előző pénzügyi év éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeg is lehet.

Adatvédelmi megoldások

A KÜRT Adatvédelmi Kompetencia Központja megoldást nyújt Ügyfeleinek adatvédelemi kockázataik minimalizálására, a biztonságos és hatékony szervezeti működés kialakítására.

1.   Adatvédelmi tanácsadás

A KÜRT Zrt. adatvédelmi szakértői bármely adatvédelemmel kapcsolatos probléma megoldásában rendelkezésre állnak.
Vállalják a szervezet hatósági (NAIH), illetve egyéb adatvédelemmel kapcsolatos auditra való felkészítését.
A megoldáscsomag része továbbá a hazai és a külföldi adatkezeléssel (GDPR) kapcsolatos problémák, szabályzatok, nyilatkozatok és dokumentációk elkészítése.

A tanácsadással külön figyelmet fordítunk:

 • a személyes adatok törlésére vonatkozó szabályozásokra,
 • a közhiteles adatok kezelésére, valamint
 • az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésre (DPIA)

Ha az adatkezelés valamely típusa – figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira – valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

2.   Adatvédelmi helyzetfelmérés:

Az Európai Bizottság Adatvédelmi Munkacsoportja által javasolt módszertan alapján kidolgozott hatásvizsgálat segít Ügyfeleink számára képet alkotni az általuk kezelt adatok:

 • minőségéről,
 • mennyiségéről,
 • a szervezeten belüli jelenlegi adatvédelmi állapotokról,
 • elvárt, illetve javasolt adatvédelmi követelményekről, valamint adminisztratív és technikai védelmi intézkedésekről.

 A hatásvizsgálat elvégzése hozzájárul a jogszabályi megfeleléshez. Segítségével könnyebben megelőzhetőek/feltárhatóak az adatvédelmi visszaélések. A helyzetfelmérés eredményeként javaslatot teszünk a szervezet hatékonyabb adatvédelemi stratégiájának kialakítására.

A hatásvizsgálattal csökkenthetőek a visszaélésekből származó pénzügyi veszteségek, elkerülhetőek a jogszabályi követelmények be nem tartásából származó bírságok, továbbá biztosítható a vállalat jó hírnevének megőrzése.

Az adatvédelmi helyzetfelmérés révén a szervezet működése átláthatóbbá válik.

3.    Az Európai Uniós szabályozásnak (GDPR) való megfelelés támogatása a SeCube GRC szoftver segítségével

A SeCube GRC szoftver egy moduláris felépítésű információbiztonsági irányítási rendszer. A szoftver használatával többek között az Európai Uniós (GDPR) szabályozásnak való megfelelés támogatható, továbbá az ügyfél saját maga is karbantarthatja feladatait, adatait, az alábbiak alapján:

 • Az Inventory modulban az ügyfél létrehozhatja az adatkezelési tevékenységek és személyes adatkörök nyilvántartását, kapcsolatba helyezve őket az informatikai rendszerekkel és az üzleti folyamatokkal.
 • A Compliance modulban részletes GDPR megfelelőségi helyzetfelmérést végezhet több mint 200 kontroll követelménnyel szemben, ahol az eltérésekre intézkedési terv is készíthető.
 • A RISK modulban adatvédelmi hatásvizsgálatot (DPIA) és adatbiztonsági kockázatelemzést végezhet.

4.   Adatvédelem az informatikai fejlesztések tervezése és kialakítása során

A szervezetek felelőssége az elektronikusan, informatikai adatok formájában tárolt, információ védelmének biztosítása. Jelen gazdasági helyzetben azonban a rendszerek tervezésekor vagy új fejlesztések alkalmazásával – a biztonsági paramétereken túl –, fontos szempont a befektetés megtérülésének üteme és az eszközök alkalmazásával elérhető hatékonyságnövekedés, továbbá a megtakarítható költségek mértéke is.

Az információbiztonság területén és az informatikai fejlesztések minőségmenedzsmentjében felhalmozott tudása és tapasztalata révén a KÜRT Zrt. már a tervezés szakaszában segít a megfelelő adatvédelem kialakításában. A szakértőink által kidolgozott minőségbiztosítási terv, garantáltan megfelel a jogszabályi illetve a szervezet belső elvárásainak és hozzájárul a projekt sikeréhez.

A szolgáltatások,  alkalmazások kifejlesztésekor és tervezésekor szem előtt kell tartani a személyes adatok védeleméhez való jogot. Gondoskodni arról, hogy az adatkezelők és az adatfeldolgozók adatvédelmi kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Új informatikai rendszerek esetében javasolt, a jogszabály által is elvárt módon a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elvárásait már a tervezési és közbeszerzési fázisban figyelembe venni.

5.   Adatvédelmi oktatás

Az információval kapcsolatba kerülő személyek (munkavállalók, adatkezelők, ügyfelek stb.) tudatosságának fejlesztése a leghatékonyabb megoldás egy szervezet adatvédelmének fokozására. Javasoljuk a rendszeres adatvédelmi oktatásokat és a megszerzett ismeretek ellenőrzését az adatvédelmi kultúra naprakészen tartásáért.

 6.   Adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő biztosítása

Egyes szervezetek esetében jogszabályban előírt követelmény az adatvédelmi felelős (jövőben adatvédelmi tisztviselő) foglalkoztatása. Például:

 • az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőknél és adatfeldolgozóknál,
 • a pénzügyi szervezeteknél,
 • az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatóknál,
 • a szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt foglalkoztató szervezeteknél.

Az adatvédelmi felelős pozíció betöltésére megbízási szerződés keretében kínálunk költséghatékony megoldást.